Rạch đò chèo Bà Năm - cù lao Tân Phong

Rạch đò chèo Bà Năm - cù lao Tân Phong

Ngày đăng: 04/07/2024 03:04 PM

    Nhắn ai đi dìa...miền đất phương nam

    ...Trời xanh mây trắng,

    ... soi dòng Cửu Long giang ....